Description only available in Dutch
Praktijknetwerk waarin biologische boeren streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.


De biologische landbouw gebruikt geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen en vermindert zo de druk op het milieu. Helaas scoort de biologische landbouw niet op alle milieuaspecten beter.


De uitstoot van broeikasgassen per hectare is lager dan bij gangbare productie, maar per eenheid product kan deze hoger uitvallen. Daarom zijn 50 biologische boeren samen met onderzoeksbureaus CLM en Louis Bolk Instituut en ERF BV (het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf in Nederland) op zoek naar mogelijkheden om uitstoot te verminderen en te compenseren. Doel is om ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten richting klimaatneutraal produceren, zodat de biologische sector op termijn ook op dit thema voorop kan lopen.


De deelnemers komen uit de melkvee-, akkerbouw-, pluimvee- en varkenssector uit heel Nederland. Samenwerking over de grenzen van verschillende sectoren heen wordt gestimuleerd, maar ook wordt samengewerkt met andere ketenpartijen, zoals voerleveranciers en afnemers. Het project is gestart in oktober 2012 en loopt tot medio 2015. De uitkomsten worden breed gecommuniceerd naar alle biologische bedrijven, o.a. via het Biohuis.


Meer informatie over het project is te vinden op: